رد کردن لینک ها

نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور

بخشی از چشم انداز های نهاد

نهاد اصحاب عدالتسازشصلح

نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور تشکیل شده که هدف از تشکیل این نهاد، گسترش فرهنگ صلح، بخشایش و گذشت با همکاری دستگاه‌های مربوطه در سطح استان و در کل کشور است.

نهاد اصحاب عدالتسازشصلح

نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور تشکیل شده که هدف از تشکیل این نهاد، گسترش فرهنگ صلح، بخشایش و گذشت با همکاری دستگاه‌های مربوطه در سطح استان و در کل کشور است.

نهاد اصحاب عدالتسازشصلح

نهاد بین المللی اصحاب صلح و سازش ندابخشان عدالت کشور تشکیل شده که هدف از تشکیل این نهاد، گسترش فرهنگ صلح، بخشایش و گذشت با همکاری دستگاه‌های مربوطه در سطح استان و در کل کشور است.

اعضا سازمان

هدف نهاد صبر، ترویج فرهنگ صلح و سازش است

آخرین اخبار نهاد

بازگشت به بالای صفحه