رد کردن لینک ها

حکم انتصاب معاونت طرح و برنامه ریزی نهاد

طی جلسه ای آقای مهندس امید درویشی به موجب این حکم ازطرف دکتر احمدی مهر دبیر‌کل نهاد کشور،بعنوان معاونت طرح وبرنامه ریزی نهاد اصحاب صلح وسازش عدالت کشور منصوب شدند.حکم آقای درویشی توسط حاج آقا مرعشی تقدیم شد.

بازگشت به بالای صفحه