رد کردن لینک ها

گواهی انتصاب دانشگاه جهانی ورزش GM

گواهی انتصاب دانشگاه جهانی ورزش GM .
دکتر عباس احمدی مهر

با عنایت به تجارب و تخصص ارزشمند جنابعالی
با توجه به این گواهی

به عنوان عضو شورای اعتباربخشی و عضویت در شورای سیاستگذاری

جهانی منصوب گردیده امید است

با اتکا به خداوند متعال موفق و موید و پیروز باشید.

بازگشت به بالای صفحه